Forza Motorsport 2 | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Wat een verra ing was ForzaMotorsport toch eigenlijk. Niet alleen kon het op verschillendeaspecten tarten aan de heerschappij van Gran Turismo, maar andereonderdelen van de game waren zelfs beter. Vooral de toevoeging vaneen online mode was voor dit type game een openbaring. Met ForzaMotorsport 2 is de lat weer hoger gelegd. Het is de eerste racegamevan het kaliber Grand Turismo dat op een 'next-gen' console uitkomten hoge verwachtingen waar moet maken. Na een lange rijdtest en hetdoorpluizen van alle opties kan het oordeel worden geveld.

Latenwe eerst maar beginnen met het aanbod aan auto's. Niet minder dan 300auto's zijn te besturen in Forza Motorsport 2. Het aanbod ismi chien minder groot dan in 'die ene game' maar aangezien de nadrukniet wordt gelegd op Aziatische merken, is het aanbod gevarieerd engebalanceerd te noemen. Bovendien heeft Forza Motorsport 2 hetvoordeel een van de weinige games te zijn met zowel Ferrari, Porscheen Lamborghini als aanwezige merken. Het wordt echter wel snelduidelijk dat Turn 10 niet met elke fabrikant goede afspraken heeftkunnen maken. Zo is Alfa Romeo de grote afwezige en heeft men bij BMWook trucjes moeten uithalen om bepaalde auto's in de game te krijgen.Dit houdt in dat we onder de naam BMW Motorsport onze auto's moetenkopen, met als bijkomend gevolg dat een kla ieker als de M5 nietaanwezig is. Jammer, want in een game als Forza Motorsport 2 ismerkentrouw bijna nog belangrijker dan de prestaties van een auto.

Gelukkig is er genoeg keuze over om eenandere favoriet te kiezen. Het is in deel twee, net als in deel één,mogelijk om eerst een regio uit te kiezen waarin je de favorieteauto's denkt te kopen. Na de keuze te hebben gemaakt uit Europa,Japan of Amerika kun je voor lagere prijzen auto's kopen uit dieregio. Ook zijn auto's uit je eigen regio minder zeldzaam en wordenook bonus auto's toegespitst op het gebied waarvoor je gekozenhebt.

Terwijl het aanbod aan auto's respectabel is, is ditniet het geval voor de aanwezige circuits. Er zijn dertien circuitsaanwezig in de game, waarvan elke een aantal variaties kent. Dezevariaties zijn in een aantal gevallen behoorlijk uniek te noemen alsdeze vergeleken worden met het origineel, maar uiteindelijk bekruiptje toch het gevoel dat door tijdgebrek minder echt unieke circuitszijn gemaakt. Gelukkig zijn er wel een paar nieuwe parkoersen. Zozijn Mugello en Sebring in verschillende versies te spelen. Daartegenover staat wel dat een aantal virtuele circuits uit deel éénverdwenen zijn. Het enige virtuele circuit is nu nog New York.

Zoals vanouds worden alle auto's ingedeeld in kla en. Eenkla e is een ruwe aanduiding van de prestaties van een auto. Delaagste kla e is D, waarin voornamelijk langzamere auto's wordeningedeeld die in het dagelijkse leven vaak te zien zijn. Dit kla esysteem, inclusief de P.I.-indeling gaat door tot U, wat staat voorUnlimited. Deze kla e heeft standaard maar een paar auto's, maardoor auto's uit lagere kla en uit te voeren met de meest absurdeupgrades kan een U-monster worden gecreëerd. Er zijn trouwensook nog andere kla en in Forza Motorsport 2 te vinden. Namelijk vierR(ace)-kla en. Het aanbod in deze kla en varieert van voertuigenuit verschillende touringcar racekla en tot supersnelle LeMans-auto's.

P.I.

Nieuw in Forza Motorsport 2 is het P.I. systeem.P.I. staat voor Performance Index en is een methode om exact tekunnen vaststellen hoe snel je auto in potentie is. Om de P.I. teberekenen, wordt rekening gehouden met eigenschappen als grip, hetaantal PK's en gewicht tot de kleinste aspecten zoals de tijd dienodig is om over te schakelen. Via een algoritme wordt hetuiteindelijke getal berekend. Een geval waarin P.I. in je voordeelkan werken is voor het beginnen aan een race. Van elke race die je inde singleplayer kunt doen is te zien welke auto's hieraan meedoen.Ook is te zien welk P.I. deze auto's hebben. Het is dus mogelijk omzeer secuur je P.I. gelijk te stellen aan die van de tegenstander, omzo te voorkomen dat je een verloren race begint. Dit komt ook zeervan pas in de online mode. Hierover verderop meer. De R-kla en makenniet gebruik van de P.I. index. Er zijn namelijk maar minimaleveranderingen aan te brengen aan deze auto's. En doordat devoertuigen qua prestaties zo dicht bij elkaar liggen, is eenP.I.-aanduiding in de praktijk overbodig.Het tunen zelf is een zeer uitgebreid aspect in Forza 2. Alle onderdelen, van wielophanging tot een mooie spoiler hebben effect op het weggedrag en de P.I.  Zelfs opties zoals mooiere lichtmetalen velgen en het vergroten ervan laten de auto anders rijden. Het toevoegen van een downforce pakket laat je P.I. zelfs dalen. Het is dus zaak om goed uit te vogelen wat de beste opties zijn voor welk circuit. Het aanpa en van de instellingen is even recht door zee als in andere games. Talloze instellingen zijn te veranderen om je auto te laten reageren zoals je wilt. Dit verandert de P.I echter niet, dus je kunt hier je voordeel mee doen. Turn 10 heeft dit opzettelijk gedaan om je prestaties voor al te laten afhangen van je eigen capaciteiten.

Realisme

Ennu komen we bij een belangrijk aspect dat aan de basis staat van eenrealistische racegame, namelijk de besturing van de auto's. Het isaltijd moeilijk om als gamer te bepalen hoe een auto zich realistischgedraagt. Natuurlijk kun je afgaan op je eigen ervaringen, maar dezezullen in zeer zeldzame gevallen een goede impre ie geven van hoeeen auto zich moet gedragen wanneer deze tot het uiterste wordtgepusht. Eigenlijk moet het er gewoon op neerkomen dat het rijgedragvan verschillende auto's goed aanvoelt. En in het geval van ForzaMotorsport 2 voelt het rijgedrag van de auto's zeer goed aan. Integenstelling tot die-hard racesims weet Forza Motorsport 2 perfectde balans te houden tu en realisme en bestuurbaarheid. Met allehulpmiddelen die in de game aanwezig zijn uitgeschakeld zal het voorde leek mi chien net wat te moeilijk zijn om een auto op de baan tehouden. Wielen blokkeren bij het te hard intrappen van het rempedaalen onder- en overstuur vindt plaats als er te hard gas wordt gegeven.Traction Control, ABS en Stability Control helpen de bestuurders metminder ervaring. Er is ook wederom een rijdlijn aanwezig die aangeeftop welk moment geremd en gas gegeven moet worden.

Toch dwingtde game je beter te worden en gaandeweg te rijden zonderhulpmiddelen. Door ze uit te schakelen is het mogelijk om net watmeer controle uit te oefenen op de auto. Dit resulteert in betererondetijden en prestaties, maar ook nog eens in een grotere beloningna de race. Het is voor het maximale realisme wel aan te bevelen demotorkap camera of bumper camera te gebruiken, want de besturingvoelt net wat anders aan als ze worden gebruikt. De derdepersoonscamera heeft overigens ook zijn voordelen. De camera geeft gewoonwegmeer overzicht. Ook geeft het een betere indruk van hoe de auto zichbeweegt. Dit is iets dat tijdens het gebruik van de andere camera'snogal eens verloren gaat. Dit is echter niet iets dat alleen in ForzaMotorsport 2 gebeurt, maar in alle games.

Het camerastandpuntdat zowel inzicht in het gedrag van de auto, als realisme samenbrengtis echter aanwezig. Een cockpit camera zou zeker prettig zijngeweest, maar Turn 10 heeft niet de middelen gehad om deze in dehuidige game te implementeren. Het doet zeker wat af aan het realismeen de immersie die tijdens het rijden in de cockpit view opgewekt kanworden. Toch is de aanwezigheid van de nieuwe camera, gezeten op demotorkap een goede conce ie geweest. Het is functioneel, maar hetvoegt ook net dat beetje immersie toe zonder dat er teveel hoeftworden ingeboet aan de soepele prestaties van de game.

De physics zijn realistisch tenoemen, maar het schademodel ook. We kunnen niet spreken van een waarslagveld als er zich een crash voordoet, maar een drukker van eentegenstander of het schampen van een vangrail resulteert al snel inzichtbare schade. Grotere ongelukken hebben meer nadelige gevolgendan alleen blikschade. Een frontale crash betekent eigenlijk dat jemeteen wel kunt ophouden met racen. De motor en aandrijving zijn danzo vernacheld dat je niet meer boven de 10 km/uur uitkomt. Andereaspecten verminderen de prestaties van je auto ook nog eens. Zoslijten de banden elke race en wordt er ook benzine gebruikt. Vooraltijdens races met meer dan 25 ronden hebben zowel benzineverbruik enbandenslijtage een negatief effect op je snelheid. In kortere raceszijn zowel slijtage als benzineverbruik niet van invloed.

AI

Dekunstmatige intelligentie in Forza was al beter dan in andere gamesen in Forza Motorsport 2 is dit niet anders. De tegenstanders tonenagre ie als ze goed zijn, maar weten ook sportief te racen. Als jebijvoorbeeld na een inhaalactie in een bocht naast je tegenstanderterecht komt, probeert deze actief afstand te houden om niet tecrashen. Als je de weg blokkeert na een crash, is dit geen probleemvoor de AI. Bijna altijd weten ze op tijd af te remmen en je teontwijken. Uiteindelijk is er maar weinig aan te merken op de AI. DeAI is overigens ook te gebruiken om in plaats van jou een race tevoltooien. Afhankelijk van de kwaliteiten van een bestuurder wordteen percentage van de beloning aan hem gegeven. Heel erg handig alsje geen zin hebt om een lange race van 50 ronden te doen, of juisteen beginnersrace die veel te langzaam gaat.

Onlineis the place to be in Forza Motorsport 2. Hier is waaral je opgedane ervaring echt op de proef wordt gesteld. Turn 10 heeftverschillende manieren gevonden om je te vermaken in deze mode.Natuurlijk is er de mogelijkheid om tegen anderen te racen. Door eenzogenaamde Exibition Race binnen te gaan word je met zeven anderen ineen lobby gezet waar naargelang de restricties een auto kan wordengekozen. Gelukkig heeft het ontwikkelteam ingezien dat restrictiesbijzonder belangrijk zijn. In Forza Motorsport deel éénwas het namelijk zo dat alleen op kla e kon worden geselecteerd.Meer toepa inggerichte dingen konden ook worden ingesteld, maar diewaren niet van invloed op welke auto's werden toegelaten. Dit hieldin dat iedereen verder kon doen wat hij of zij wilde. Zo werd er geenonderscheid gemaakt tu en getunede auto's en arcade auto's en hetresultaat was dat er grote verschillen ontstonden in de prestaties.

Forza Motorsport 2 stelt je in staat talloze dingen in testellen. Zo is er de mogelijkheid om hulpmiddelen zoals TractionControl en de rijdlijn uit te forceren, maar kan ook gekozen wordenom getunede auto's helemaal te weren. Andere opties, die momenteelnog niet veel worden gebruikt, zijn de mogelijkheid om auto's toe telaten die geselecteerd worden op model, regio, merk gewicht, etc.Alle variaties zijn mogelijk, van cupraces met alleen Mini's, tot eenJapan-only race. Voor de serieuzere gamers is er ook nog eensde mogelijkheid om een Series Race of toernooi op te stellen, diebestaat uit meerdere races. De winnaar is degene die de meeste puntenheeft verdiend over het totaal aantal races in de serie.

Mi chienwel de belangrijkste beperking is de restrictie de kla e van eenauto en de P.I.-punten. Vooral de P.I. voegt een nieuwe dimensie toe,doordat nu nog duidelijker wordt hoe de prestaties van je auto zichverhouden tot de auto's van de tegenstander. Dit was eerder nietmogelijk, omdat in het eerste deel alleen gebruikt werd gemaakt vanhet kla esysteem. Het gevolg was dat je met geen mogelijkheid konzien hoe hoog je auto zich in een kla e bevond. En online was erbijna zeker wel iemand te vinden die net iets slimmer zijn auto hadgeüpgrade en dat je als gevolg daarvan met geen mogelijkheid konwinnen. Nu is het systeem veel transparanter geworden. Het leuke isdat twee auto's van hetzelfde type en dezelfde P.I. best wel eenscompleet ander kunnen zijn opgezet. Gebruikte strategieën zijnbijvoorbeeld een auto te kiezen die licht is met weinig PK's, ofjuist eentje uit te rusten met race licks en een ma ievemotor. De resultaten zijn heel vermakelijk, aangezien de P.I.uiteindelijk gelijk is. Meer dan eens zie je krachtige auto's bij destart wegtrekken, waarna ze in de bochten door een super lichte enstrak getunede autootje worden verschalkt. Door het gebruikte systeemis de kans zeer groot dat er geregeld spannende races ontstaan met ophet eerste gezicht ongelijke auto's. Dit houdt ook in dat jefavoriete auto gebruikt kan blijven worden, zonder dat deze naverloop van tijd minder snel blijkt te zijn dan andere auto's.

Eenandere optie die vergelijkbaar is met de Exibition Race is de CareerRace. Deze is praktisch gelijk aan de eerder genoemde optie, ware hetniet dat in career races ingame geld verdiend kan worden. Ook kun jedeze races gebruiken om in rang te stijgen. De beste races onlinekunnen overigens worden bekeken onder de optie Forza Motorosport TV.Hoewel onduidelijk is welke races worden geselecteerd voor weergave,is het leuk, maar vooral ook leerzaam om te zien hoe anderen eenbepaald circuit aanpakken.

Tournaments, oftewel toernooien,zijn ook aanwezig in de online mode. Deze door Turn 10 georganiseerderaces doen sterk denken aan een raceweekend van de Formule 1. Eerstkan iedereen een kwalificatietijd neerzetten. De beste 64 mensenworden ingedeeld in groepen van acht, die in vier ronden strijdenvoor de eindoverwinning. Het grote nadeel van toernooien is de enormehoeveelheid mensen die meedoen. De tijden liggen op het laatst zodicht bij elkaar dat een paar tienden van seconden al gauw tientallenplekken kunnen schelen. Zolang je niet hardcore bezig wilt zijn methet neerzetten van rondetijden, heb je weinig kans geselecteerd teworden voor de races. En juist de races geven je de kans om mi chiensneller te zijn dan iemand die zich boven je heeft geplaatst. Het isgoed mogelijk dat Turn 10 het maximaal toegestane aantal spelers datmee mag doen aan een toernooi vergroot. In de eerste weken na deJapanse lancering was deze optie zo populair dat de servers op holsloegen. Met de zaakjes op orde zou men kunnen nadenken over eenuitbreiding van deze optie.

AuctionHouse is een optie die wel onder de online knop is ondergebracht,maar verder niets te maken heeft met het racen zelf. Auction Houseoftewel veilinghuis heeft alles te maken met het bieden op zeldzameauto's. Iedereen kan bieden op een auto als er genoeg geld is tebesteden. En als een auto zeer zeldzaam is, kan de prijs enormoplopen. In theorie is het mogelijk om een auto te verkopen dieverkregen is na een moeilijke race. Iemand die deze race niet wildoen, kan de auto op deze manier makkelijk overkopen. Heb je eengoede setup? Dan kun je de auto, inclusief de setup verkopen in hetveilinghuis.

Nederige eerste creatie

Maar van dit alles komt niets terecht, want hetveilinghuis wordt praktisch maar voor één dinggebruikt: auto's verkopen met prachtige liveries (beschilderingen).Deze ontwikkeling werd verwacht, maar een dergelijke de uiteindelijkeuitvoering is zeer intere ant om te zien. Zo op het eerste oognormale auto's worden door getalenteerde spelers omgezet in warekunstwerken. De zeldzaamheid en gewildheid wordt dus niet bepaalddoor de auto's zelf, maar door de beschilderingen. Prijzen variërensterk, maar er heeft zich door de weken heen al een ware koersontwikkeld. De meest prachtige auto's worden aangeboden voor de meestlage prijzen, doordat een ontwerp oneindig kan worden toegepast opeen auto. En kopiëren kan niet als de maker dat niet wil. Het isnamelijk mogelijk om je ontwerp vast te zetten, zodat niemand ermeevandoor kan gaan. Een kanttekening moet echter wel worden gezet bijhet huidige systeem. Voor racefanaten is het veilinghuis niet echtintere ant te noemen. Het was zeker een waardevolle toevoeginggeweest als uniek getunede auto's meer op de voorgrond zouden wordengebracht. Een speler met een hoge rang zou zo veel roem en geldkunnen vergaren door zijn setup te verkopen. Dit is momenteelbijzonder onpraktisch.

Met deze simpele vormen moet worden gewerkt

Livery editor

Okay, hoe worden zulke ongelofelijkeliveries dan gemaakt? Talent is zonder twijfel de grootstefactor. De livery editor in de game mag dan krachtig zijn, detools zijn daarentegen verra end simpel. Met niet meer dan eenaantal basisvormen en de mogelijkheid om deze (gedeeltelijk)transparant te maken moet je het doen. Een aantal logo's van bekendemerken en het gebruikelijke aanbod aan vlammen en bliksemschichtenword je ook ter beschikking gesteld en maken het een stuk makkelijkerom een redelijk profe ioneel uitziende auto te maken. Kunstwerkenzoals die op deze pagina zijn te zien worden echter met de basis vormen gemaakt. Eenpaar extra functies maken het je wel makkelijker om een goedeafbeelding te maken. Zo is er een stempel om geknipte objectenherhaaldelijk te plakken. Ook is het mogelijk om groepen objecten alséén object op te slaan om deze weer te kunnengebruiken. De optie om de gehele livery van de ene kant van de autoin spiegelbeeld om te zetten naar de andere is ook een zeer welkometoevoeging. Eén ding miste wel, en dat was de mogelijkheid omop het dak of de motorkap een groep in spiegelbeeld om te zetten. Ditis vooral handig als je een race livery wil maken die aan beidekanten symmetrisch is. Het is wel mogelijk om een afbeelding inspiegelbeeld om te zetten, maar dit moet momenteel gebeuren via eenomslachtige knip en plak methode.

Een voorbeeld van wat mogelijk is

De Gamer.nl vormgever gaat los op een Mazda

Op een bepaald punt kanForza Motorsport 2 toch tegenvallen. Het is eigenlijk maar net waarje de meeste waarde aan hecht. Tijdens de herhalingen ziet de game ervaak niet eens zo heel bijzonder uit. Natuurlijk wordt het detailenorm verhoogd als je op een HD-scherm speelt, maar het gevoel heerstal gauw dat er meer mogelijk was geweest. Dit ligt vooral aan deauto's. De combinatie van de reflecties, belichting en kleur zorgenervoor dat de auto's net wat afwijken van het beeld dat je in hetecht zou verwachten. De herhalingen zijn belabberd te noemen en hetis makkelijk aan te wijzen waar dit aan ligt, namelijk decamerastandpunten. Turn 10 heeft blijkbaar gemeend dat wij vooralclose-up shots willen zien van onze voertuigen en vooral nietrealistische standpunten die de strijd zo spannend mogelijk naarvoren brengen. Onafhankelijk van wat op de baan gebeurt, laten decamera's elke ronde hetzelfde standpunt zien. Het was beter geweestals deze shots dynamisch waren geweest en meer uitgezoomd om deactie, en niet allen het detail van de auto's te laten zien. Demogelijkheid om real-time telemetrie van je auto te bekijken isdaarentegen wel een zeer goed uitgewerkt aspect. Voor leken is hetmi chien iets teveel van het goede, maar een expert kan erwaardevolle data uit halen die helpt bij het tunen van zijn auto.

De Photomodeis ook niet foutloos. Het stelt je in staat om mooie artistiekefoto's te maken van je auto en deze te uploaden naarForzaMotosport.net. Een aantal opties zoals sluitertijd, een focusfunctie, contrast en sepia moeten je de mogelijkheid geven om eenprachtige foto te produceren. Je moet hier echter wel flink moeitevoor doen, want de standaard instellingen laten één-op-éénzien wat op het scherm gebeurt en dit is niet altijd even mooi. Zoalsik al eerder opnoemde, worden de auto's niet altijd op even mooiemanier weergegeven. Voeg daar ook nog eens aan toe dat degeproduceerde foto's aliasing (karteltjes) rond de randen van deauto's laat zien en dat de geüploade plaatjes teveelgecomprimeerd worden. Het resultaat is verre van wat je in gedachtehad.

Audio & video

Verder weer naar de graphics. Grafisch is de game ergsterk. Het klinkt mi chien tegenstrijdig met mijn eerdere verhaal,maar een aantal dingen laten je de soms ietwat vreemd weergegevenauto's vergeten. Het valt mi chien niet meteen op, maar dekijkafstanden in Forza Motorsport 2 zijn enorm. Bergruggen in deverte worden in hoog detail weergegeven en ook auto's zijn zeer langte zien voordat ze uit het zicht verdwijnen. Je moet de enormeNordschleife zien om het te geloven. Met het detail en een bijnanooit inzakkende framerate van 60fps krijg je een zeer strak beeldvoor je kiezen dat zich vloeiend aan je voorbij beweegt. Voor deherhalingen heeft men de framerate verlaagd naar 30fps om een aantalextra grafische effecten te laten zien. Zo is motion blur iets datwel in de herhalingen, maar niet tijdens het racen is te zien. Dezeeffecten zijn echter nauwelijks van invloed op de kwaliteit van hetbeeld. Opgeteld is duidelijk is dat alles in dienst staat van degameplay. Hierbij zijn conce ies gedaan, maar deze wordengebalanceerd door de voordelen die het geeft.

De besprekingvan het audio aspect kan niet uitblijven. Motoren, het suizen van dewind, het publiek, alles moet je de indruk geven dat je echt aan hetracen bent. En gelukkig doet Forza Motorsport 2 het op dit puntuitzonderlijk goed. Beter nog dan de graphics. Zo zorgt elkcamerastandpunt voor een ander motorgeluid en omgevingsgeluiden. Decamera's aan boord laten bijvoorbeeld het geluid van het grind,curbstones en de banden veel harder horen terwijl hetmotorgeluid ietwat gedempt wordt. De camera die achter de auto hangtlaat de motor veel harder horen doordat de uitlaat veel dichterbijis. Vooral na het installeren van een sportuitlaat klinken de auto'snog rauwer en knallen ze uit je boxen. Omgevingsgeluiden zoalsjuichend publiek en fluitende vogeltjes zijn toevoegingen die nietnoodzakelijk zijn, maar weldegelijk de immersie verhogen. De moeitewaard om te noemen zijn de motorgeluiden van de auto's van detegenstanders. Het is goed te horen dat Turn 10 hun best heeft gedaandeze realistisch uit te werken. Het is niet zomaar dat de auto's eenlager volume hebben dan je eigen auto. Nee, er is ook vervorming tehoren van het uitlaatgeluid. Hierdoor klinken auto's net wat 'echter'als ze in de verte optrekken. Klein detail, grotegevolgen.

Finish

Zonder overdrijven kan gezegd worden datForza Motorsport 2 de meest complete racegame is geworden dieverkrijgbaar is voor de consoles. De singleplayer mode zit goed inelkaar en de multiplayer mode is uitmuntend te noemen. Daarnaast kunje jezelf met dingen bezig houden als het ontwerpen van je eigenliveries en het veilen van auto's. Om te zwijgen over detalloze uren die ondanks de mindere kwaliteit kunnen wordengespendeerd aan het maken van foto's van je auto's. Met de tallozemerken, inclusief Porsche, Ferrari en Lamborghini, is het aanbod grooten gebalanceerd. Het aantal circuits valt hierbij echter wat tegen enmoeten een aantal favorieten uit deel één ook nog eensverstek laten gaan. Grafisch doet de game het goed, hoewel hetgebruik van kleur en de belabberde camera's tijdens de herhalingenzeker afdoen aan de anderzijds realistische uitstraling. Het was allang duidelijk, als je een Xbox 360 hebt en van racegames houdt, moetje deze game hebben. En als je niet van racegames houdt, is dit degame die je kan overhalen.


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou