PlayStation 3 prijsverlaging, yeah right | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Eindelijk! De langverwachteprijsverlaging van de PS3 is eindelijk aangekondigd. Voor de VS inieder geval. En wat betalen de Amerikanen dan nu voor de PS3? 499dollar. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de oude prijs,want die was........ ehm 499 dollar. Oowkay, Sony had het tochduidelijk over een prijsverlaging? In de praktijk valt dit echtertegen.

De situatie is als volgt. Voorheenwaren op de Amerikaanse markt twee versie van de PS3 te koop. Eéntjemet een 20GB harde schijf en ééntje met een 60GB hardeschijf en extra poorten voor geheugenkaarten. Deze werdenrespectievelijk voor 499 en 599 dollar verkocht, exclusief BTW. Vande 60GB versie is de prijs inmiddels verlaagd. Deze is nu hetinstapmodel, en voor 499 dollar te koop. Later komt er de 80GB versieop de markt inclusief de game MotorStorm. Deze zal de plek van hetvorige topmodel innemen voor 599 dollar. Letterlijk genomen kanworden gezegd dat het 60GB model inderdaad een prijsverlaging heeftondergaan. Maar verandert er dan zoveel voor de consument?

Inde praktijk betaalt de Amerikaanse consument dus even veel voor dePS3 als voorheen. In plaats van een pricedrop is het eigenlijkbeter om te zeggen dat je meer waar voor je geld krijgt. Je krijgtimmers een grotere harde schijf en meer memorycard poorten en, in het gevalvan de 80GB versie, zelfs een extra game. Toch is er een wrangebijsmaak ontstaan bij veel Amerikaanse potentiële kopers. Er wasnamelijk ook nog die nederige 20GB versie. Waarom is die niet inprijs verlaagd?De officiële reden die Sony geeft,is dat men als gevolg van de vraag naar de console heeft besloten deproductie stop te zetten. De realiteit staat hier echter lijnrechthier tegenover te staan. Meteen na de lancering van de PS3 was alduidelijk dat de 20GB PS3 veel minder vertegenwoordigd was in dewinkels dan de 60GB versie. Natuurlijk is dit een gevolg van denadruk die Sony heeft gelegd op de duurdere versie. Het gevolg isvoorspelbaar. Er worden veel minder 20GB versie verkocht, omdat erminder aanbod is. We hebben het hier dus over een typische selffullfilling prophecy. Sony's eigen handelingen hebben ervoorgezorgd dat de goedkopere PS3 minder populair werd. De redenering datde PS3 minder in trek was bij de de consument is daarom dus ergkrom.

Maar waarom doet Sony dit toch? Het antwoord is dat Sonyrelatief meer geld verliest op de goedkopere versies dan de duurdereversies. Het is simpelweg minder aantrekkelijk voor Sony om met demeest verlies gevende consoles door te gaan. Voor de consument was de20GB versie echt de beste koop. Voor 100 dollar minder kocht je eenconsole met minder features, maar het was een kleine moeite om voorminder dan 100 dollar een nieuwe harde schijf te kopen (de PS3ondersteunt standaard SATA HDD's) met een grotere capaciteit dan60GB. De mogelijkheid om memorysticks direct aan te kunnen sluiten opde PS3 is daarbij triviaal te noemen als extra feature. Ongetwijfeldkost deze functie Sony ook niet veel meer om te implementeren.

Degrote waarde toevoeging moet dus van de extra schijfruimte komen.Voor Sony in ieder geval wel. MotorStorm komt natuurlijk alsgebundelde game ook in de picture. Maar verliest Sony daar wel geldop? Niet echt. Het is immers een goed reclame middel om een consolete verkopen. Natuurlijk wordt direct minder geld aan de gameverdiend, maar vooral bij een intern geproduceerde game wordtnauwelijks extra geld verloren bovenop de oorspronkelijkeontwikkelkosten. En eenmaal in het bezit van een console, zal deconsument natuurlijk meer games kopen. De 100 dollar verschil zit hemvoor Sony dus vooral in de extra 20GB. En deze extra 20GB kost Sonymaar een kleine fractie van 100 dollar.

Dit is dus de redenvoor Sony om op hetzelfde prijspunt te blijven zitten en de consolesop te waarderen. De consument krijgt het idee meer waar voor zijngeld te krijgen (wat nu ook zo is) en Sony kan hierdoor relatiefminder geld verliezen, dan wanneer ze werkelijk de prijs gaanverlagen naar bijvoorbeeld 399 dollar. Inderdaad, Sony verliest nogsteeds geld op elk verkochte console, want de productiekosten zijnhoger dan de verkoopprijs.

Het is natuurlijk volkomenbegrijpelijk dat Sony voor deze strategie kiest. Er moet winstgemaakt worden. Of eerst maar eens minder verlies. En dit wordt mede bereiktdoor relatief lage uitgaven meer geld binnen te krijgen. Het isechter onjuist van Sony om de recente ontwikkelingen te bestempelenals een prijsverlaging. Je hoorde toch ook niemand een kik geven toende PS2 intern steeds meer features kreeg en de prijs gelijk bleef?


Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou