Metroid Prime Chronicles | Gamer.nl

Na eerdere trailers deze week is er een derde trailer van No Man's Sky uitgebracht.

Nadat wejullie lieten kennismaken met de originele Metroid-trilogie pikken we vandaagde draad op bij de meer recente avonturen van Samus Aran. In dit tweede deelvan de feature gaan we dieper in op de titels die voor de GameCube, GBA en DSverschenen, terwijl we ook nog steeds het nodige licht laten schijnen op denooit verschenen Metroid-games. Uiteraard hebben we Metroid Prime 3: Corruptionmet opzet uit het artikel weggelaten, alle informatie over die game geven we binnenkortin de review. Na het grote succes van de Metroid-reeks op de S(NES) en de Gameboy ishet opmerkelijk dat Samus Aran nooit een eigen avontuur op de Nintendo 64cadeau heeft gekregen. Toegegeven, achteraf gezien was het niet bepaald de meestsuccesvolle console die Nintendo ooit heeft uitgebracht, toch was het eenapparaat met een opvallend sterke motor aan boord die perfect hetMetroid-universum had kunnen weergeven.In een interview met Famitsu uit 1999 voelde men Nintendo aan de tandover een mogelijke Metroid-game voor de Nintendo 64, maar de Japanse ontwikkelaarhield voet bij stuk dat er geen 'Metroid 64' in de maak was. In het interview gaf eenvertegenwoordiger van Nintendo wel toe dat Miyamoto gezien het groteenthousiasme rond de Metroid-reeks aan het denken was een nieuw deel te ontwikkelen.Waarschijnlijk zijn de ideeën die toen in het brein van Miyamoto naar bovenzijn gekomen uiteindelijk omgezet tot Metroid Prime, het spel dat het begripMetroid grondig wist te moderniseren.Metroid Prime en Metroid FusionZes jaar nadat men wereldwijd met het magistrale Super Metroid had mogenkennismaken kwam Nintendo met het bericht op de proppen dat Retro Studios, eenontwikkelaar uit Texas, de Metroid-reeks onder haar vleugels had genomen. Fanswaren geschokt om te horen dat een Amerikaanse ontwikkelaar de touwtjes inhanden had, het zou wel eens helemaal mis kunnen lopen met hun geliefde reeks.Een lichtjes onterechte paniekreactie, Retro Studios bestaat  namelijk uit heel wat mensen afkomstig uit hetoriginele team achter de eerste Metroid-games. Liefhebbers van de reeks warenniet zeker dat Samus Aran net zo vlot haar ding zou kunnen doen in eendriedimensionale omgeving, dat was namelijk een volledig nieuw  gegeven voor de Metroid-reeks. Met argusogen werdde productiefase van het spel gevolgd, totdat Metroid Prime uiteindelijk in2003 voor de Nintendo Gamecube verscheenDe game werd wereldwijd meteen een grote hit! Metroid Prime kreeg temaken met lovende kritieken en enthousiaste fans die, volledig tegen hunvooroordelen in, moesten toegeven dat Retro Studios een verdomd knap spel had afgeleverd. Grafisch was Metroid Prime een vanknapste titels uit 2003, terwijl op het vlak van gameplay de bekendeMetroid-stijl helemaal intact was gebleven, met enkele subtiele en mindersubtiele toevoegingen en aanpa ingen. Doordat Metroid Prime grotendeels gespeeld moest worden vanuit een eerstepersoonsperspectief (behalve tijdens de Morph Ball-stukjes) moest Retro Studioshet hele schiet-en miksysteem behoorlijk aanpa en. Tijdens de 2D-periode vanMetroid was springen en knallen vaak genoeg om vijanden het loodje te doenleggen, terwijl in Metroid Prime de tegenstanders voor het eerst écht allekanten op konden gaan. Retro Studios heeft dan ook de wijze besli ing gemaakteen automatisch richtsysteem in het spel te stoppen dat spelers de mogelijkheidgaf om, door een simpele druk op de knop, het armkanon van Samus constant opéén vijand te laten focu en. Doordat je alles rechtstreeks door de ogen van Samus zag kwam niet RetroStudios, maar Miyamoto zelf, met het ingenieuze idee op de proppen om hetbeeldscherm er te doen uitzien als de binnenkant van de bekende, futuristischehelm van onze favoriete heldin. Alle informatie over vijanden, wapens en jeeigen fysieke toestand werd simpelweg aan de binnenkant van het vizierweergegeven, net zoals Samus het zelf ook zou zien. Dit zorgde ervoor datspelers zich opeens nog meer gingen inleven in het personage Samus Aran, wathet spel natuurlijk enkel ten goede kwam. Naast de reeds genoemde functiesbracht de helm nog heel wat andere functies met zich mee, zoals de mogelijkheidom alles te bekijken vanuit een röntgen-perspectief of hittebronnen te ontdekkenvia thermal imaging. Daarnaast bleek het voor fans ook erg intere ant om zoveel mogelijkvoorwerpen, vijanden en geheime boodschappen te scannen om op die manier meer te weten te komen over het achtergrondverhaalvan Metroid Prime. Het zoeken naar extra informatie was echter nietnoodzakelijk om het spel uit te spelen, al waren er wel wat voordelen verbondenaan het volledig uitkammen van de spelwereld. Nadat je succesvol meer informatieover een bepaald aantal voorwerpen wist te verzamelen kwamen er namelijk extra'svrij in de vorm van artwork en andere bonus-items. Bovendien kreeg je vaakstukken tekst te zien die verwezen naar toekomstige Metroid-games, waardoorfans natuurlijk druk konden gaan speculeren over het verdere verloop van deverhaallijn.Een erg slimme marketingtruc van Nintendo was dat, wie echt alles uit MetroidPrime wou halen, ook Metroid Fusion, een spel voor de GBA in huis moest halen.Door beide games via de Link Cable aan mekaar te koppelen werd het namelijkmogelijk om in Metroid Prime het originele Metroid voor de NES vrij te spelen.Bovendien was Metroid Fusion niet eens zo'n slecht spel dat elke zichzelfrespecterende Metroid-fan in huis moet hebben, al was het maar om de aanwezigeverhaallijn mee te pikken. Metroid Fusion is namelijk het rechtstreekse vervolgop Super Metroid waardoor er enkele gaten in het plot met vitale informatie over Samus Aran gevuld worden. Tot op de dag van vandaag hebben nog niet veel titels voor de Gamecubehet verkoop ucces van Metroid Prime weten te evenaren. Niet zo verwonderlijkgezien het spel bijna twee miljoen kreeg over de toonbank vloog, een fenomenaalgetal gezien de paarse kubus van Nintendo geen al te groot succes bleek te zijn.De game mag dan ook meerdere Game of the Year-awards aan zijn palmarestoevoegen, waaronder winnende nominaties van IGN, Gamespot, Nintendo Power enEdge. Metroid Prime 2: EchoesDoor het grote succes van Metroid Prime kwamen Nintendo en Retro Studiosal snel (in 2004 om precies te zijn) op de proppen met het vervolg: Metroid Prime 2:Echoes. Opvallend genoeg laat enkel de titel van het spel uitschijnen dat wemet een vervolg te maken hebben, chronologisch moet Echoes namelijk achter deverhaallijn van Metroid Prime Hunters geplaatst worden, een spel voor de DS datlater aan bod zal komen. Qua uiterlijk zijn er geen al te grote verschillen tu en het origineleMetroid Prime en deel twee, al ziet Echoes er lichtjes beter uit. Ook quagameplay lijkt dit spel hard op zijn voorganger, met als grootste verschil hettoevoegen van een 'tweede dimensie': Dark Aether. Vanaf nu moest Samus Aranzowat de hele omgeving twee keer uitkammen. Dit staat echter niet gelijk metherhalende gameplay of saaie spelmomenten, het betreden van de duistere dimensiestond namelijk gelijk aan een totale aanpa ing van het spel, zowel grafischals inhoudelijk. Kamers zagen er opeens heel anders uit, nieuwe vijanden dokenuit het niets op en de speler werd vaak verplicht om zijn speelstijl gezien desituatie drastisch aan te pa en. De toevoeging van Dark Aether zorgde er ook voor dat Samus Aran enkelenieuwe wapens kreeg, waaronder de Light Beam en de Dark Beam. De Light Beammoest gebruikt worden om vijanden uit de duistere wereld te doden, terwijl deDark Beam dienst deed om tegenstanders uit de wereld van het licht naar deeeuwige jachtvelden te sturen. Ook het vizier van Samus kreeg een update in devorm van het Dark Visor en het Echo Visor, twee alternatieve perspectieven dieervoor zorgden dat spelers bepaalde verborgen dingen te zien kregen, zoalsgeluidstrillingen en onzichtbare vijanden. Opvallender was het omstreden toevoegen van een multiplayer mode aan hetMetroid-universum. Nog steeds roepen fans van de reeks dat Retro Studios ditniet had mogen doen, terwijl de ontwikkelaar bij hoog en laag blijft bewerendat het noodzakelijk was om een deze optie toe te voegen om het spel tedifferentiëren van andere, gelijkaardige titels. In de multiplayer mode vanEchoes was het mogelijk om met vier personen tegelijk te spelen in tweeverschillende spelstanden: Deathmatch en Bounty Mode, waarvan vooral de laatsteintere ant bleek te zijn. In deze modus was het namelijk het doel om zoveelmogelijk munten te verzamelen die andere spelers lieten vallen mits je zeschade wist aan te brengen. Het Bounty-thema zullen we later terug zien kerentijdens Metroid Prime Hunters op de Nintendo DS. Metroid Prime 2: Echoes heeft het succes van het eerste deel in dePrime-reeks nooit weten te evenaren, niet qua verkoopscijfers, maar ook nietqua positieve reacties van de pers en de fans. Toch kan deze game makkelijk totde hoogtepunten van het Gamecube-tijdperk gerekend worden. De titel is trouwensonmisbaar mits je ten volle wilt genieten van Metroid Prime 3: Corruption, dezegame vind namelijk zes maanden na de gebeurteni en uit Echoes plaats.Metroid Prime HuntersIn tegenstelling tot wat velen denken moet Metroid Prime Hunters, heteerste spel uit de reeks voor de DS, geplaatst worden tu en de verhaallijnenvan het originele Metroid Prime en Metroid Prime 2: Echoes. De verwarring komtdoor het feit dat Hunters bij ons pas in 2006 het licht zag, twee jaar nadatgamers aan de slag waren gegaan met deel twee in de Prime-reeks. Het spel werdbovendien niet door Retro Studios, maar door NST (Nintendo SoftwareTechnologie) gemaakt, een ontwikkelaar uit Redmond die reeds zijn pluimen hadverdiend met games als 1080° Avalanche en Wave Racer: Blue Storm.In Metroid Prime Hunters doken heel wet nieuwe personages uit hetMetroid-universum op. Naast lieveling Samus Aran kregen we bijvoorbeeld Trace,een lid van het Kriken Empire en Weavel, een generaal van de bekende SpacePirates, te zien, karakters die tijdens voorgaande Metroid-games weinig tothelemaal geen aandacht hadden gekregen. Het intere ante aan deze personages isdat ze elk een eigen achtergrondverhaal hadden die de reeds complexe verhaallijnnog een stuk dieper maakten. Terwijl Retro Studios haar Prime-games altijd als first person adventuresbeschreef was Metroid Prime Hunters eerder een pure first person shooter, ditomdat het spel geen automatisch richtsysteem bevatte. Het armkanon van Samus diendenamelijk bestuurd te worden door met de stylus op het onderste scherm van de DSte klikken, net zoals richten ook gedaan moest worden met behulp van het kleinepennetje. De besturing vertoonde daardoor meer gelijkeni en met die van eendoordeweekse shooter, al is Metroid Prime Hunters moeilijk in hetzelfde rijtjeals Perfect Dark of GoldenEye te plaatsen. De manier waarop je de spelwereld doorhet vizier van Samus zag was echter grotendeels intact gebleven, al koos NSTervoor om de radar en de informatie omtrent de ammunitie naar het onderstescherm te verplaatsen. Net zoals bij Metroid Prime 2: Echoes konden fans ook in Metroid PrimeHunters met maximum vier spelers in een grote omgeving het tegen elkaaropnemen. Het grote verschil met Echoes is echter dat NST nog een stapje verderging: Metroid Prime Hunters introduceerde het online-gebeuren aan de reeks.Doordat de DS een ingebouwde WiFi-ondersteuning aan boord heeft was hetsimpelweg niet te vermijden dat het spel ook via het internet te spelen zouzijn. Bovendien was het tijdens potjes ook mogelijk om met vrienden te pratenvia de ingebouwde microfoon van de DS, wat het feest helemaal compleet maakte.Metroid Prime Hunters is vandaag de dag nog steeds een van de meest gespeeldeDS-games, zowel offline en online.Metroid Prime PinballHet tot nu toe laatste Metroid-spel voor de DS is er eentje die helemaalbuiten de reeks staat qua gameplay, maar nog steeds binnen de overkoepelendeverhaallijn kan geplaatst worden. In 2007 bracht ontwikkelaar Fuse Games (makervan Mario Pinball Land) in Europa Metroid Prime Pinball op de markt, een spelwaarin we Samus in haar Morph Ball-vorm alle kanten op moesteen flipperen. Metroid Prime Pinball stelde qua verhaallijn niet veel voor, maar moestduidelijk gesitueerd worden tijdens de gebeurteni en van het originele MetroidPrime. Net zoals in die game was het de bedoeling om een reeks artefacten teverzamelen die uiteindelijk in de Artifact Temple geplaatst moesten worden.Spelers kregen naast kla ieke vijanden uit de Metroid-reeks ook bekendeomgevingen te zien die in de vorm van 'flippertafels' voorgesteld werden. Zobegon je altijd óf op de The Pirate Frigate-tafel, óf op de Tallon Overworld-tafel.Hoe beter je wist te spelen, hoe meer tafels er uiteindelijk tevoorschijn kwamen Wat Metroid Prime Pinball extra leuk maakte was de toevoeging van hetRumble Pack in de verpakking. Dit apparaatje diende in de GBA-slot van de DSgestopt te worden, waarna de handheld op bepaalde momenten kon gaan trillen.Stuit je met de Morph Ball tijdens Metroid Prime Pinball bijvoorbeeld tegen derand van de flipperkast, dan zal je DS lichtjes gaan vibreren. Het duurde danook niet lang voordat andere ontwikkelaars hun games ook gingen uitrusten meteen trilfunctie (bijvoorbeeld Elite Beat Agents en Spectrobes).Wat brengt de toekomst?Wat er in de toekomst nog allemaal zal gebeuren met Samus Aran is op ditmoment een raadsel. Niet zo heel lang geleden doken de eerste berichten rondMetroid Dread op, een game die terug naar de wortels van de reeks zou gaan doorvolledig in 2D voor de DS te verschijnen. Bovendien werd er een geheimeboodschap in Metroid Prime 3: Corruption ontdekt met daarop een verwijzing naarhet ondertu en beruchte, maar fictieve spel. Nintendo heeft namelijk al latenweten dat er op dit moment geen Metroid Dread in de maak is, waardoor de droomvan vele fans in stukken werd geslagen.Retro Studios liet ook weten dat zeeven genoeg hadden van de avonturen van Samus Aran, al was het sinds het verschijnenvan de allereerste Metroid Prime reeds duidelijk dat de ontwikkelaar eendrieluik zou maken met Metroid Prime 3: Corruption als slotstuk. Wij zijn erechter zeker van dat we Samus Aran ooit nog eens zullen zien opduiken in eennieuw avontuur, het Metroid-universum bevat immers nog genoeg intere antegeheimen die klaar staan om ontdekt te worden!
Artikel als favoriet toevoegen
Deel dit artikel

Aanbevolen voor jou