nl versie

Mists of Pandaria zal verhogen de bestaande level cap van level 85 tot 90. Het zal introduceren een nieuw personage klasse, de Monk, samen met een nieuwe speelbare ras, de Pandaren. De ijdelheid huisdier systeem zal worden herzien en zal een huisdier battle systeem op te nemen. Nieuwe PVE scenario's zullen worden ingevoerd, en Challenge Modes zullen worden toegevoegd voor de kerkers. De bestaande 41-point talent bomen zullen worden vervangen door een nieuw systeem van gedifferentieerde talenten die worden toegekend om de 15 levels. Blizzard heeft verklaard dat er plannen zijn voor negen nieuwe kerkers, drie nieuwe raids, en vier nieuwe slagvelden. [3]
Plot en omgeving

Het spel speelt zich af na de gebeurtenissen van Deathwing en de Cataclysm. De belangrijkste instelling is de titulaire land van Pandaria, een van de continenten van de wereld van Azeroth. Ontdekking van Pandaria wordt gemaakt na een zeeslag tussen de Horde en de Alliance. Het was eerder verborgen door magie sinds de Sundering, alleen weer op te duiken. [3]
Pandaria

Pandaria is een nieuw continent gelegen in het zuiden van de Eastern Kingdoms en Kalimdor. [4] Verschillende zones zijn aangekondigd, met inbegrip van de Jade Forest, Valley of the Four Winds, Vale of Eeuwige Bloemen, Townlong Steppes, Kun-Lai Summit, Krasarang Wilds, en de Dread Afval. De Jade Forest zal de eerste zone, en het beginpunt voor de Alliance en Horde. Het zal beschikken over weelderige regenwoud en steen torens, en de invoering van de speler aan op de Hozu en Jinyu races. Het bevat de Tempel van de Jade Serpent, een van de nieuwe kerkers, en de invoering van de Sha vijand. The Valley of the Four Winds zal Pandaren landerijen, met een kust jungle. De Stormstout Brouwerij, een nieuwe dungeon, is gelegen in de vallei. Er zullen veilinghuizen verspreid over de vijf zones van Pandaria. [5] Samen met deze normale veilinghuizen, een "zwarte markt" veilinghuis zal worden gevestigd in een gebied ten noorden van de vallei van de Vier Winden genaamd de Gesluierde Stair. In tegenstelling tot de speler controlled auction house, zal dit veilinghuis worden gecontroleerd door NPC's die plaatsen items, meestal van zeldzame status of die zijn verwijderd uit het spel in de vorige uitbreidingen. Zowel de Horde en Alliance kunt gebruik maken van de zwarte markt veilinghuis. [6]
The Wandering Isle

The Wandering Isle is een roaming-reuzenschildpad genaamd Shen-Zin Su, waar Pandaren speler personages beginnen hun avontuur, dat zij vertrekken na het kiezen van een factie. Historisch gezien was de Pandaren ontdekkingsreiziger Lui Lang te overwinnen met een zeldzame eigenschap in de Pandaren van die tijd, Wanderlust. Het is vanwege deze vertrok hij Pandaria ongeveer 10.000 jaar geleden op de rug van de schildpad, Shen-Zin Su. Lui Lang was teruggekeerd naar zijn vaderland een paar keer, en elke keer de schildpad was geworden geleidelijk groter. [7]
Wezens en vijanden

Pandaria speelt gastheer voor nieuwe rassen dat de spelers zullen tegenkomen. Naast de Pandaren is het Jinyu, een race die vergelijkbaar is met de Murlocs en Naga, de hozen, een aap zoals ras, en Virmen, die verwant zijn kobolden. De Mantids zijn op insecten race met een aantal van Pandaria de invallen gepland op hen. Spelers zullen tegenkomen de Mogu, die als eersten te bewonen Pandaria, en de Sha, die "de manifestatie van negatieve energie op Pandaria". [8]
Gameplay

Blizzard heeft aangekondigd dat spelers niet in staat zal zijn om te vliegen in Pandaria tot het bereiken van het maximale niveau. [3]
Monk class

Monniken maken gebruik van een energiebron voor het aandrijven van elementaire vaardigheden zoals Jab. De basis Jab aanval, een bestand genaamd "Chi", die vervolgens worden gebruikt voor meer geavanceerde aanvallen genereren. De monnik klasse werd oorspronkelijk aangekondigd met het niet kunnen een auto-aanval, zoals de andere klassen gebruiken, maar de ontwikkelaars ervoor gekozen om dit idee af te zien en ze hebben gekregen een auto-aanval. [9] [3] De monnik klasse heeft drie specialisaties bekend als:. Brewmaster (tanking), Windwalker (melee schade), en Mistweaver (genezing) [9] Sommige details van de genezing specialisatie hebben opgenomen dat het zal genezen door middel van "nabijheid", gebaseerd geneest, met het schrappen van standbeelden, vergelijkbaar met een sjamaan totem, die puls genezing als ze aanvallen op de vijand doel uit te voeren. [9] Blizzard aangekondigd dat het kiezen van de genezing specialisatie zal de monnik een mana balk, net als andere genezers te geven terwijl de tank en DPS spec zal een energiereep te gebruiken. Monniken zal dragen lederen pantser. Elke wedstrijd, behalve Goblin en Worgen kunnen een monnik te zijn. [10]
Pandaren ras

De Pandaren - een ras van antropomorfe reuzenpanda's in eerste instantie gecreëerd door veteraan Blizzard kunstenaar Samwise Didier - werden ingevoerd om de Warcraft canon in de bonus Horde campagne van Warcraft III: The Frozen Throne. In tegenstelling tot de vorige races in World of Warcraft, die zijn gebonden aan een van beide de Horde of de Alliance in-game facties, Pandaren zijn factie-neutraal voor de eerste levels van het spel. Tot level 10, de Pandaren speler karakter is factie-minder;. Aan het einde van hun uitgangspositie ervaring, kiest de speler aan te sluiten bij een van beide de Horde of de Alliance [3] De Pandaren zowel de Pandaren taal te spreken (hoewel de facties taalbarrière zal blijven bestaan ​​tussen Horde en Alliance Pandaren) [11] en de belangrijkste taal van hun factie, die vaak (Alliance) en Orcish (Horde). (In een interview met Kat Hunter, Chris Metzen gekscherend zei dat de talen was nog niet gekozen, maar Pig Latin was een sterke kandidaat.) [12] De klassen beschikbaar Pandaren zijn Hunter, Monk, Mage, Priest, Rogue, Shaman en Warrior .
Nieuwe gevallen

In 2011 kwam aan het licht dat de nieuwe gevallen zou Tempel van de Jade Serpent, Stormstout Brouwerij en Shando-Pan klooster op te nemen. Later werd bekend dat de 4 delen van Scarlet Monastery - Bibliotheek, Graveyard, Armory en de kathedraal - zullen worden samengevoegd tot twee heldendaden in Mists of Pandaria. Een heldhaftige versie van Scholomance werd ook aangekondigd. [13] Tijdens de Mists of Pandaria persbericht werd aangekondigd dat er negen level 90 heroics voor spelers en drie raids met 14 raid bazen zijn. Alle invallen gaan drie problemen (Heroic, Normaal, en zoek naar Raid) hebben. [14]
Challenge Modes

Mists of Pandaria Challenge's Mode is een nieuwe gameplay optie waar een kerker groep zal worden uitgedaagd om een ​​kerker af zo snel mogelijk. Alle spelers versnelling zal worden genormaliseerd, waardoor eerlijke ranking. Afhankelijk van hoe snel de groep wist de kerker, zal de groep verdient een van de drie mogelijke medailles. Hoe hoger de medaille kwaliteit, hoe hoger de prijs voor het bereiken van dat medaille. [15]
Pet Battle System

Vanity huisdieren kunnen strijden in een nieuwe turn-based gevechtssysteem, hetzij tegen andere spelers voor de lol of tegen ijdelheid dieren in het wild. [16] Als wilde dieren zijn verslagen, kunnen ze worden gevangen genomen en toegevoegd aan het huisdier Journal. Spelers zullen in staat zijn om te zoeken naar meester huisdier trainers en strijd hun huisdieren, en als de speler in staat is om ze te verslaan, zullen ze de toegang tot nieuwe huisdier vaardigheden te verwerven. [17] Alle informatie met betrekking tot huisdier niveaus, vaardigheden en gevechten zal worden gevolgd in een nieuwe Pet Journal.

Er zullen 10 mogelijke huisdier klassen, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. [18]

 

engelse versie

Mists of Pandaria will raise the existing level cap from level 85 to 90. It will introduce a new character class, the Monk, along with a new playable race, the Pandaren. The vanity pet system will be overhauled and will include a pet battle system. New PVE scenarios will be introduced, and Challenge Modes will be added for dungeons. The existing 41-point talent trees will be replaced by a new system of tiered talents that are awarded every 15 levels. Blizzard has stated that there are plans for nine new dungeons, three new raids, and four new battlegrounds.[3]

Plot and setting

The game is set after the events of Deathwing and the Cataclysm. The major setting is the titular land of Pandaria, one of the continents of the world of Azeroth. Discovery of Pandaria is made after a naval battle between the Horde and the Alliance. It had previously been hidden by magic since The Sundering, only to resurface.[3]

Pandaria

Pandaria is a new continent located to the south of the Eastern Kingdoms and Kalimdor.[4] Several zones have been announced, including the Jade Forest, Valley of the Four Winds, Vale of Eternal Blossoms, Townlong Steppes, Kun-Lai Summit, Krasarang Wilds, and the Dread Wastes. The Jade Forest will be the first zone, and the entry point for the Alliance and Horde. It will feature lush rainforest and stone spires, and introduce the player to the Hozu and Jinyu races. It will contain the Temple of the Jade Serpent, one of the new dungeons, and introduce the Sha enemy. The Valley of the Four Winds will include Pandaren farm lands, with a coastal jungle. The Stormstout Brewery, another new dungeon, is located in the valley. There will be auction houses scattered across the five zones of Pandaria.[5] Along with these normal auction houses, a "black market" auction house will be located in an area north of the Valley of the Four Winds called the Veiled Stair. Unlike the player controlled auction house, this auction house will be controlled by NPCs who will post items, usually of rare status or those that have been removed from the game in previous expansions. Both Horde and Alliance can use the black market auction house.[6]

The Wandering Isle

The Wandering Isle is a roaming giant turtle named Shen-zin Su, where Pandaren player characters begin their adventure, which they leave after choosing a faction. Historically, the Pandaren explorer Lui Lang was overcome with a rare trait in the Pandaren of that time, Wanderlust. It is because of this he departed Pandaria around 10,000 years ago on the back of the turtle, Shen-zin Su. Lui Lang had returned to his homeland a few times, and each time the turtle had become progressively bigger.[7]

Creatures and enemies

Pandaria will play host to new races that the players will encounter. Besides the Pandaren there is the Jinyu, a race that is similar to the Murlocs and Naga, the Hozen, a monkey like race, and the Virmen, who are related to Kobolds. The Mantids are an insectoid race with some of Pandaria's raids planned on them. Players will encounter the Mogu, who were the first to inhabit Pandaria, and the Sha, who are "the manifestation of negative energy on Pandaria".[8]

Gameplay

Blizzard has announced that players will not be able to fly in Pandaria until they have reached the maximum level.[3]

Monk class

Monks use an energy source to power basic abilities like Jab. The basic Jab attack is used to generate a resource called "Chi", which are then used for more advanced attacks. The monk class was originally announced with not being able to utilize an auto-attack like the other classes, however, the developers chose to forgo this idea and they have been given an auto-attack.[9][3] The monk class has three specializations known as: Brewmaster (tanking), Windwalker (melee damage), and Mistweaver (healing).[9] Some details of the healing specialization have included that it will heal through "proximity" based heals, by dropping statues, similar to a shaman totem, that pulse healing as they perform attacks on the enemy target.[9] Blizzard announced that choosing the healing specialization will give the monk a mana bar like other healers while the tank and DPS spec will use an energy bar. Monks will wear leather armor. Every race except Goblin and Worgen can be a monk.[10]

Pandaren race

The pandaren - a race of anthropomorphic giant pandas initially created by veteran Blizzard artist Samwise Didier - were introduced to the Warcraft canon in the bonus Horde campaign of Warcraft III: The Frozen Throne. Unlike previous races in World of Warcraft, which are tied to either the Horde or Alliance in-game factions, pandaren are faction-neutral for the early levels of the game. Until level 10, the pandaren player character is faction-less; at the end of their starting experience, the player chooses to align with either the Horde or the Alliance.[3] The pandaren speak both the Pandaren language (though the factional language barrier will still remain between Horde and Alliance pandaren)[11] and the main languages of their faction, which are Common (Alliance) and Orcish (Horde). (In an interview with Kat Hunter, Chris Metzen jokingly said the languages had not yet been chosen but Pig Latin was a strong candidate.)[12] The classes available to Pandaren are Hunter, Monk, Mage, Priest, Rogue, Shaman and Warrior.

New instances

In 2011 it was revealed that the new instances would include Temple of the Jade Serpent, Stormstout Brewery and Shando-Pan Monastery. It was later revealed that the 4 parts of Scarlet Monastery – Library, Graveyard, Armory and Cathedral – will be merged into two heroics in Mists of Pandaria. A heroic version of Scholomance was also announced.[13] During the Mists of Pandaria press release, it was announced that there will be nine level 90 heroics for players as well as three raids with 14 raid bosses. All of the raids are going to have three difficulties (Heroic, Normal, and Looking for Raid).[14]

Challenge Modes

Mists of Pandaria's Challenge Mode is a new gameplay option where a dungeon group will be challenged to finish a dungeon as quickly as possible. All players' gear will be normalized, allowing for fair ranking. Depending on how quickly the group clears the dungeon, the group will earn one of three possible medals. The higher the medal quality, the higher the prize for achieving that medal.[15]

Pet Battle System

Vanity pets can battle in a new turn-based combat system, either against other players for fun or against vanity pets in the wild.[16] If wild pets are defeated, they can be captured and added to the pet Journal. Players will be able to seek out master pet trainers and battle their pets, and if the player is able to defeat them, they will gain access to new pet abilities.[17] All information regarding pet levels, abilities, and battles will be tracked in a new Pet Journal.

There will be 10 possible pet classes, each with their own strengths and weaknesses.[18]

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/World_of_Warcraft_-_Mists_of_Pandaria_Box_Art.jpg

http://www.gamewallpapers.com/previews_480x300/wallpaper_world_of_warcraft_mists_of_pandaria_02.jpg

http://techwelike.com/wp-content/uploads/2012/09/wow-mists-of-pandaria-ss.jpg